The Power of Communication

The Power of Communication

Гледајќи во образовната перспектива, очигледно е дека некои од главните приоритети треба да бидат градење толеранција и почитување на човековите права како и ценење на човечкото достоинство, разновидност, вклученост, интеркултурно