3D – Next Generation

3D – Next Generation

Од 7 до 11 февруари 2020 ЕКЕ Битола организира припремен состанoк за проектот со наслов “3D – Next Generation” каде заедно со нашите партнери од Србија, Турција и

Германија ги поставивме основите за младинската размена која ќе се реaлизира во рамките на Еразмус плус програмaта.