The Power of Communication

The Power of Communication

Гледајќи во образовната перспектива, очигледно е дека некои од главните приоритети треба да бидат градење толеранција и почитување на човековите права како и ценење на човечкото достоинство, разновидност, вклученост, интеркултурно учење како меѓу младите луѓе така и меѓу воспитувачите. Според нас, воспитувачите играат една од клучните улоги во овој процес, дејствувајќи како ментори, наставници, модели на улоги и „градители на мирот“ во овој разнишан период. Но, ако погледнеме поблиску, комуникацијата е основата на сите гореспоменати прашања. Навистина, врз основа на моделот на компетентност за обучувачи кои работат на меѓународно ниво – „Европска стратегија за обука“, една од седумте области на компетентност е целосно посветена на „значајно комуницирање со другите“, вклучително и критериуми како способност за активно слушање, способност за сочувство, способност за јасно изразување мисли и емоции, свесност за прашања засновани на идентитет и свесност за различностите.

Цели: Низ разговор се дојде до заедничко разбирање за тоа што е ефикасна комуникација и нејзината улога во образовниот процес и тоа како комуникацијата е поврзана со човековите права и човечкото достоинство, а со тоа се развија вештини во областа на компетентноста „значајно комуницирање со другите“.

Се проучија вештини за интеркултурна комуникација во различни средини. Се согледуваа спецификите во процесот на комуникација во различни димензии како што се едукатор-млади луѓе, воспитувач-воспитувач, воспитувач-институција (организација) како и стратегии за поттикнување ефикасен процес на комуникација.

Влијание:

По завршувањето на обукатa согласно очекувањата нашите учесници сметаме дека во голема мера знаат да го променат начинот на работа и да го направат процесот на комуникација во нивната образовна практика позначаен, почитувајќи ги младите луѓе со кои можат јасно да изразат мисли и емоции, активно слушање, сочувство, свесни за различноста и свесни за прашања поврзани со идентитетот, од една страна сметаме дека учесниците ќе ги промовираат овие вредности во комуникацијата со младите луѓе со цел да промовираат разновидност, меѓукултурна и меѓурелигиска комуникација и дијалог, заеднички вредности на слободата, толеранцијата и почитувањето на човековите права.

Во прилог линк од галерија:

118620966_1662046280618632_3971881227630724534_n