“WRITING INSTEAD OF FIGHTING”

“WRITING INSTEAD OF FIGHTING”

Вчера заврши обуката со наслов “WRITING INSTEAD OF FIGHTING” организирана од нашите партнери “Хајде Да..” во Сремски Карловци каде ЕКЕ Битола е претставена од Кристијан и Марина. Темата на обуката е преку литературни дела да се крене свеста за зголеменоста на екстремизмот, ксенофобијата и фашизмот во Западен Балкан и Европа. Нашите учесници заедно со други младински работници и лидери до Србија и Босна и Херцеговина ќе стекнат знаења и вештини како да поттикнуваат активности преку кои ќе ги охрабрат младите да се соочат со денешните предизвиците и зголемат меѓусебната соработка.