Do-It-Together

Do-It-Together

Цели на овој проект беа да се дознае повеќе за процесот на повторно активирање празни згради, препознавање креативни идеи за спречување на напуштање на простори кои се во голема мера