MANAS – Music And Nature Around the Sound

MANAS – Music And Nature Around the Sound

Меѓународниот проект „МАНАС“ имаше за цел зајакнување на младинските работници од 8 различни земји меѓу кои и ЕКЕ од Битла во нивниот личен раст, преку уметничко изразување како спонтано пеење, слободно движење и групни медитации, давајќи им иновативни алатки за споделување, развој и репродукција во нивните реалности со нивните целни групи. Според статистичките податоци, 6% од европското население над 16 години се чувствуваат осамено. Меѓу фактори кои го предизвикуваат ова чувство се разликува невработеноста, економските проблеми и недостатокот на доверба на младите во можноста да ги постигнат своите цели.

Последиците од оваа ситуација може да се најдат на работното место, во комуникацијата со младите луѓе и со партнерски организации. Овие размислувања ги имаат 9 партнери од 9 различни земји кои го создаваа проектот што го поддржа личниот раст на поединецот во интеркултурен контекст, стекнувајќи иновативни методи и алатки за вклучување музика во неформално образование, повторно откривање автентични врски со себе, со другите и со светот како и создавање слободно изразување во форма на музика и движење, до споделување на емоции, чувства и стравови во една група.

Ова се главните вредности во кои ги имаат сите партнерски организации вклучени во здружението кои го создаваа проектот „МАНАС“.

Проектот промовираше развој на свеста на младите и важноста на музичкото изразување и медитацијата како инструмент за благосостојба и меѓучовечка врска, зголемување на довербата во себе како и во другите во заедницата, споделување, создавање и ширење на методи и активности на личен раст од страна на младински работници кон нивните целни групи и заедниците во кои припаѓаат како и зголемување на националната и меѓународната соработка помеѓу организациите и институциите со употреба на иновативни платформи за комуникација за работни групи.

На следниот линк може да погледнете и фотографии од проектот:

84254109_2959938490697703_7533224886014050304_n